لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پلی تهران

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن پلی تهران
اتصالات پیچی فشار قوی
اتصالات جوشی فشار قوی
اتصالات آبیاری قطره ای
اتصالات پیچی فشار قوی
زانو پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
زانو ۲۰۲۰×۲۰۱۲۰مشاهده
زانو ۲۵۲۵×۲۵۸۰مشاهده
زانو ۳۲۳۲×۳۲۵۰مشاهده
زانو ۴۰۴۰×۴۰۲۶مشاهده
زانو ۵۰۵۰×۵۰۱۵مشاهده
زانو ۶۳۶۳×۶۳۱۰مشاهده
زانو ۷۵۷۵×۷۵۵مشاهده
زانو ۹۰۹۰×۹۰۴مشاهده
زانو ۱۱۰۱۱۰×۱۱۰۴مشاهده
رابط پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
رابط ۲۰ ۲۰×۲۰۱۳۵مشاهده
رابط ۲۵ ۲۵×۲۵۹۶مشاهده
رابط ۳۲ ۳۲×۳۲۷۰مشاهده
رابط ۴۰ ۴۰×۴۰۳۵مشاهده
رابط ۵۰ ۵۰×۵۰۲۰مشاهده
رابط ۶۳ ۶۳×۶۳۱۲مشاهده
رابط ۷۵ ۷۵×۷۵۶مشاهده
رابط ۹۰ ۹۰×۹۰۶مشاهده
رابط ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰۴مشاهده
زانو ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
زانو ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰۱۱۲مشاهده
زانو ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵۱۱۲مشاهده
زانو ماده ۳۲ ۱×۳۲۸۰مشاهده
زانو ماده ۴۰ ۱ ۱/۴×۴۰۴۰مشاهده
زانو ماده ۵۰ ۱ ۱/۲×۵۰۲۲مشاهده
زانو ماده ۶۳ ۲×۶۳۱۳مشاهده
سه راه ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر× اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
سه راه ماده ۲۰ ۲۰×۱/۲×۲۰۸۰مشاهده
سه راه ماده ۲۵ ۲۵×۳/۴×۲۵۷۵مشاهده
سه راه ماده ۳۲ ۳۲×۱×۳۲۵۰مشاهده
سه راه ماده ۴۰ ۴۰×۱/۴ ۱×۴۰۲۴مشاهده
سه راه ماده ۵۰ ۵۰×۱/۲ ۱×۵۰۱۵مشاهده
سه راه ماده ۶۳ ۶۳×۲×۶۳۱۰مشاهده
اتصال فلنج دار پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
اتصال فلنج دار ۶۳ ۲×۶۳۱۲مشاهده
اتصال فلنج دار ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵۱۲مشاهده
اتصال فلنج دار ۹۰ ۳×۹۰۶مشاهده
اتصال فلنج دار ۱۱۰ ۴×۱۱۰۶مشاهده
کمربند انشعاب پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
کمربند ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰مشاهده
کمربند ۲۵۱/۲×۲۵۱۶۰مشاهده
کمربند ۳۲۱/۲×۳۲۱۱۲مشاهده
کمربند ۳۲۳/۴×۳۲۱۱۲مشاهده
کمربند ۴۰۱/۲×۴۰۱۱۲مشاهده
کمربند ۴۰۳/۴×۴۰۱۱۲مشاهده
کمربند ۴۰۱×۴۰۱۱۲مشاهده
کمربند ۵۰۱/۲×۵۰۹۶مشاهده
کمربند ۵۰۳/۴×۵۰۹۶مشاهده
کمربند ۵۰۱×۵۰۹۶مشاهده
کمربند ۶۳۱/۲×۶۳۴۸مشاهده
کمربند ۶۳۳/۴×۶۳۴۸مشاهده
کمربند ۶۳۱×۶۳۴۸مشاهده
کمربند ۶۳۱/۲ ۱×۶۳۴۸مشاهده
کمربند ۶۳۲×۶۳۴۸مشاهده
کمربند ۷۵۱/۲×۷۵۴۸مشاهده
کمربند ۷۵۳/۴×۷۵۴۸مشاهده
کمربند ۷۵۱×۷۵۴۸مشاهده
کمربند ۷۵۱/۲ ۱×۷۵۴۰مشاهده
کمربند ۷۵۲×۷۵۴۰مشاهده
کمربند ۹۰۱/۲×۹۰۳۰مشاهده
کمربند ۹۰۳/۴×۹۰۳۰مشاهده
کمربند ۹۰۱×۹۰۳۰مشاهده
کمربند ۹۰۱/۲ ۱×۹۰۲۶مشاهده
کمربند ۹۰۲×۹۰۲۶مشاهده
کمربند ۱۱۰۱/۲×۱۱۰۲۴مشاهده
کمربند ۱۱۰۳/۴×۱۱۰۲۴مشاهده
کمربند ۱۱۰۱×۱۱۰۲۴مشاهده
کمربند ۱۱۰۱/۲ ۱×۱۱۰۲۵مشاهده
کمربند ۱۱۰۲×۱۱۰۲۵مشاهده
کمربند ۱۲۵۱/۲×۱۲۵۲۴مشاهده
کمربند ۱۲۵۳/۴×۱۲۵۲۴مشاهده
کمربند ۱۲۵۱×۱۲۵۲۴مشاهده
کمربند ۱۲۵۱/۲ ۱×۱۲۵۲۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۲×۱۲۵۲۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱/۲×۱۶۰۱۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۳/۴×۱۶۰۱۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱×۱۶۰۱۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱/۲ ۱×۱۶۰۸مشاهده
کمربند ۱۶۰۲×۱۶۰۸مشاهده
کمربند ۱۶۰۳×۱۶۰۸مشاهده
اتصال نر پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
اتصال نر ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰مشاهده
اتصال نر ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰مشاهده
اتصال نر ۳۲۱×۳۲۱۰۰مشاهده
اتصال نر ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۵۰مشاهده
اتصال نر ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۳۶مشاهده
اتصال نر ۶۳۲×۶۳۲۰مشاهده
اتصال نر ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۱مشاهده
اتصال نر ۹۰۳×۹۰۹مشاهده
اتصال نر ۱۱۰۴×۱۱۰۸مشاهده
اتصال ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
اتصال ماده ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰مشاهده
اتصال ماده ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰مشاهده
اتصال ماده ۳۲۱×۳۲۱۰۰مشاهده
اتصال ماده ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۵۰مشاهده
اتصال ماده ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۰مشاهده
اتصال ماده ۶۳۲×۶۳۲۴مشاهده
اتصال ماده ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۳مشاهده
اتصال ماده ۷۵۲×۷۵۱۳مشاهده
اتصال ماده ۹۰۳×۹۰۱۰مشاهده
اتصال ماده ۱۱۰۴×۱۱۰۸مشاهده
سه راه پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر× میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
سه راه ۲۰ ۲۰×۲۰×۲۰۷۰مشاهده
سه راه ۲۵ ۲۵×۲۵×۲۵۵۰مشاهده
سه راه ۳۲ ۳۲×۳۲×۳۲۳۵مشاهده
سه راه ۴۰ ۴۰×۴۰×۴۰۱۶مشاهده
سه راه ۵۰ ۵۰×۵۰×۵۰۱۲مشاهده
سه راه ۶۳ ۶۳×۶۳×۶۳۷مشاهده
سه راه ۷۵ ۷۵×۷۵×۷۵۵مشاهده
سه راه ۹۰ ۹۰×۹۰×۹۰۴مشاهده
سه راه ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰۲مشاهده
درپوش انتهایی پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر تعداد در بسته جزئیات
درپوش انتهایی ۲۰۲۰۱۸۰مشاهده
درپوش انتهایی ۲۵۲۵۱۴۰مشاهده
درپوش انتهایی ۳۲۳۲۹۶مشاهده
درپوش انتهایی ۴۰۴۰۴۵مشاهده
درپوش انتهایی ۵۰۵۰۴۲مشاهده
درپوش انتهایی ۶۳۶۳۲۴مشاهده
درپوش انتهایی ۷۵۷۵۱۵مشاهده
درپوش انتهایی ۹۰۹۰۹مشاهده
درپوش انتهایی ۱۱۰۱۱۰۵مشاهده
تبدیل پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
تبدیل ۲۵۲۰×۲۵۱۰۰مشاهده
تبدیل ۳۲۲۰×۳۲۸۰مشاهده
تبدیل ۳۲۲۵×۳۲۷۵مشاهده
تبدیل ۴۰۲۵×۴۰۵۰مشاهده
تبدیل ۴۰۳۲×۴۰۴۰مشاهده
تبدیل ۵۰۳۲×۵۰۳۰مشاهده
تبدیل ۵۰۴۰×۵۰۲۲مشاهده
تبدیل ۶۳۳۲×۶۳۱۸مشاهده
تبدیل ۶۳۴۰×۶۳۱۶مشاهده
تبدیل ۶۳۵۰×۶۳۱۴مشاهده
تبدیل ۷۵۵۰×۷۵۱۲مشاهده
تبدیل ۷۵۶۳×۷۵۹مشاهده
تبدیل ۹۰۶۳×۹۰۶مشاهده
تبدیل ۹۰۷۵×۹۰۶مشاهده
تبدیل ۱۱۰۶۳×۱۱۰۶مشاهده
تبدیل ۱۱۰۷۵×۱۱۰۶مشاهده
تبدیل ۱۱۰۹۰×۱۱۰۴مشاهده
اتصالات آبیاری قطره ای
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
بست انتهایی ۱۶۱۶۱۲۰۰مشاهده
بست ابتدایی ۱۶۱۶×۱۲۳۰۰۰مشاهده
واشر بست ابتدایی ۱۶۱۲۳۰۰۰مشاهده
آچار پانچ ۱۶۱۶۴۰۰۰مشاهده
دریپر روی خط۱۶۵۸۰۰مشاهده
دریپر روی خط ۸ نازله۱۶۴۰۰۰مشاهده
دریپر قابل تنظیم دو طرفه۱۶۱۸۰۰مشاهده
شیر انشعاب ۱/۲×۱۶۱/۲×۱۶۴۰۰مشاهده
شیر انشعاب تیپ × ۱۶تیپ×۱۶۴۰۰مشاهده
شیر انشعاب تیپ × تیپتیپ×تیپ۴۰۰مشاهده
انشعاب ۲/۱×۱۶ ۱/۲×۱۶۳۰۰۰مشاهده
زانو ۱۶۱۶×۱۶۳۰۰۰مشاهده
رابط ۱۶۱۶×۱۶۲۰۰۰مشاهده
سه راه ۱۶۱۶×۱۶×۱۶۱۱۰۰مشاهده
سه راه دریپردار ۱۶۱۶×دریپر×۱۶۹۰۰مشاهده
رابط تیپ × تیپ تیپ×تیپ۸۰۰مشاهده
رابط تیپ ×۱۶تیپ×۱۶۸۰۰مشاهده
بست لوله ۱۶۱۶۵۰۰۰مشاهده
شیرآلات پلیمری
شیر توپی پلیمری دسته فلزی
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
شیر توپی دسته فلزی ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۳۲۱×۳۲۱۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۶۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۶۳۲×۶۳۲۴مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۲مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۹۰۳×۹۰۶مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۱۱۰۴×۱۱۰۶مشاهده
شیر توپی پلیمری
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
شیر توپی پلیمری ۲۰۱/۲×۲۰۱۱۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۳۲۱×۳۲۱۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۷۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۶مشاهده
شیر توپی پلیمری ۶۳۲×۶۳۲۴مشاهده
شیر توپی پلیمری ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۶مشاهده
شیر توپی پلیمری ۹۰۳×۹۰۶مشاهده
شیر توپی پلیمری ۱۱۰۴×۱۱۰۶مشاهده
شیر خودکار
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته جزئیات
شیر خودکار ۳۲۱×۳۲۳۰مشاهده
کلید شیر خودکار ۳۲۱×۳۲۶۰مشاهده
شیر خودکار ۱/۲ ۱۱/۲ ۱×۵۰۲۰مشاهده
شیر خودکار ۵۰ پلی استال۱/۲ ۱×۵۰۲۰مشاهده
شیر خودکار ۶۳۲×۶۳۲۰مشاهده
اتصالات جوشی فشار قوی
فلنج جوشی
نام محصولاندازه اتمسفر - میلیمترتعداد در بسته جزئیات
فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۶۶۳-۶۴۸مشاهده
فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۱۰۶۳-۱۰۴۸مشاهده
فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۶۷۵-۶۴۸مشاهده
فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۱۰۷۵-۱۰۴۸مشاهده
فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۶۹۰-۶۴۴مشاهده
فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۱۰۹۰-۱۰۴۴مشاهده
فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۶۱۱۰-۶۲۵مشاهده
فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۱۰۱۱۰-۱۰۲۵مشاهده
فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۶۱۲۵-۶۲۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۱۰۱۲۵-۱۰۲۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۶۱۶۰-۶۱۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۱۰۱۶۰-۱۰۱۰مشاهده
فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۶۲۰۰-۶۶مشاهده
فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۱۰۲۰۰-۱۰۶مشاهده

توجه :

  • با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه، قیمت های فوق ممکن است هر لحظه تغییر نماید.
  • لیست قیمت فوق شامل اتصالات پیچی و آبیاری قطره ای پرمصرف می باشد.
  • جهت اطلاع از قیمت اتصالات جوشی از سایز ۲۰ الی ۶۳۰ در فشار های کاری ۴ الی ۱۶ اتمسفر و نوع مواد پی ای ۸۰ و پی ای ۱۰۰ با واحد فروش تماس حاصل بفرمایید.
  • به قیمتهای فوق تجمیع عوارض اضافه میشود.
  • تحویل محصولات فوق درب کارخانه میباشد.

مطالب مفید دیگر :

همه چیز درباره پلیمرمواد پلی اتیلن مشکیپلیکا بهتراست یا پوش‌فیت؟قیمت لولهلوله پلی اتیلن

بیشتر بخوانید !
جدول وزن لوله پلی اتیلن