پلی تهران لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۱۰ میلیمتر ۶ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۱۱۰ میلیمتر ۶ اتمسفر 27000 27000
فلنج پلی اتیلن جوشی ۹۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۹۰ میلیمتر ۱۰ اتمسفر 19500 19500
فلنج پلی اتیلن جوشی ۹۰ میلیمتر ۶ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۹۰ میلیمتر ۶ اتمسفر 16900 16900
فلنج پلی اتیلن جوشی ۷۵ میلیمتر ۱۰ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۷۵ میلیمتر ۱۰ اتمسفر 13200 13200
فلنج پلی اتیلن جوشی ۷۵ میلیمتر ۶ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۷۵ میلیمتر ۶ اتمسفر 8400 8400
فلنج پلی اتیلن جوشی ۶۳ میلیمتر ۱۰ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۶۳ میلیمتر ۱۰ اتمسفر 9100 9100
فلنج پلی اتیلن جوشی ۶۳ میلیمتر ۶ اتمسفر فلنج پلی اتیلن جوشی ۶۳ میلیمتر ۶ اتمسفر 8100 8100
تبدیل پلی اتیلن ۹۰ × ۱۱۰ میلیمتر تبدیل پلی اتیلن ۹۰ × ۱۱۰ میلیمتر 234500 234500
تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۱۱۰ میلیمتر تبدیل پلی اتیلن ۶۳ × ۱۱۰ میلیمتر 234500 234500
تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰ میلیمتر تبدیل پلی اتیلن ۷۵ × ۹۰ میلیمتر 157500 157500