جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۴ اتمسفر
۴ اتمسفر
۴ اتمسفر
۴ اتمسفر

نوع محصول

اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد
عدد
عدد
عدد

بسته بندی

کیسه
جعبه
جعبه
کیسه

تعداد در بسته

۷۲۰۰ عدد
۵۸۰۰ عدد
۱۸۰۰ عدد
۱۴۰۰ عدد

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی
مشکی

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

سازنده

سایان
آب لوله بسپار
پلی ران
سایان