جنس

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن

فشار قابل تحمل

۴ اتمسفر
۴ اتمسفر
۴ اتمسفر

نوع محصول

اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای
اتصال آبیاری قطره ای

واحد

عدد
عدد

بسته بندی

جعبه
کیسه
کیسه

رنگ

مشکی
مشکی
مشکی

تعداد در بسته

۱۸۰۰ عدد
۱۴۰۰ عدد
۱۲۵۰

کاربرد

آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی

سازنده

پلی ران
سایان
سایان