لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پلی تهران

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن

آبان ۹۹

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن پلی تهران
اتصالات پیچی فشار قوی
اتصالات جوشی فشار قوی
اتصالات آبیاری قطره ای
اتصالات پیچی فشار قوی
زانو پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
زانو ۲۰۲۰×۲۰۱۲۰۸۷۰۰مشاهده
زانو ۲۵۲۵×۲۵۸۰۱۱۷۰۰مشاهده
زانو ۳۲۳۲×۳۲۵۰۱۹۳۰۰مشاهده
زانو ۴۰۴۰×۴۰۲۶۳۳۲۰۰مشاهده
زانو ۵۰۵۰×۵۰۱۵۵۰۲۰۰مشاهده
زانو ۶۳۶۳×۶۳۱۰۷۶۵۰۰مشاهده
زانو ۷۵۷۵×۷۵۵۱۴۷۹۰۰مشاهده
زانو ۹۰۹۰×۹۰۴۱۹۷۵۰۰مشاهده
زانو ۱۱۰۱۱۰×۱۱۰۴۳۲۶۵۰۰مشاهده
رابط پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
رابط ۲۰ ۲۰×۲۰۱۳۵۸۴۰۰مشاهده
رابط ۲۵ ۲۵×۲۵۹۶۱۱۲۰۰مشاهده
رابط ۳۲ ۳۲×۳۲۷۰۱۶۹۰۰مشاهده
رابط ۴۰ ۴۰×۴۰۳۵۳۰۲۰۰مشاهده
رابط ۵۰ ۵۰×۵۰۲۰۴۵۱۰۰مشاهده
رابط ۶۳ ۶۳×۶۳۱۲۶۷۵۰۰مشاهده
رابط ۷۵ ۷۵×۷۵۶۱۲۵۵۰۰مشاهده
رابط ۹۰ ۹۰×۹۰۶۱۷۱۵۰۰مشاهده
رابط ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰۴۲۸۵۲۰۰مشاهده
زانو ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
زانو ماده ۲۰ ۱/۲×۲۰۱۱۲۶۹۰۰مشاهده
زانو ماده ۲۵ ۳/۴×۲۵۱۱۲۱۰۷۰۰مشاهده
زانو ماده ۳۲ ۱×۳۲۸۰۱۷۵۰۰مشاهده
زانو ماده ۴۰ ۱ ۱/۴×۴۰۴۰۲۴۸۰۰مشاهده
زانو ماده ۵۰ ۱ ۱/۲×۵۰۲۲۳۸۱۰۰مشاهده
زانو ماده ۶۳ ۲×۶۳۱۳۶۰۵۰۰مشاهده
سه راه ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر× اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
سه راه ماده ۲۰ ۲۰×۱/۲×۲۰۸۰۱۰۲۰۰مشاهده
سه راه ماده ۲۵ ۲۵×۳/۴×۲۵۷۵۱۳۹۰۰مشاهده
سه راه ماده ۳۲ ۳۲×۱×۳۲۵۰۲۲۳۰۰مشاهده
سه راه ماده ۴۰ ۴۰×۱/۴ ۱×۴۰۲۴۳۶۲۰۰مشاهده
سه راه ماده ۵۰ ۵۰×۱/۲ ۱×۵۰۱۵۵۴۱۰۰مشاهده
سه راه ماده ۶۳ ۶۳×۲×۶۳۱۰۸۴۲۰۰مشاهده
اتصال فلنج دار پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
اتصال فلنج دار ۶۳ ۲×۶۳۱۲۱۳۲۰۰۰مشاهده
اتصال فلنج دار ۷۵ ۱/۲ ۲×۷۵۱۲۱۸۶۰۰۰مشاهده
اتصال فلنج دار ۹۰ ۳×۹۰۶۲۳۲۰۰۰مشاهده
اتصال فلنج دار ۱۱۰ ۴×۱۱۰۶۳۲۲۰۰۰مشاهده
کمربند انشعاب پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
کمربند ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰۴۷۰۰مشاهده
کمربند ۲۵۱/۲×۲۵۱۶۰۵۰۰۰مشاهده
کمربند ۳۲۱/۲×۳۲۱۱۲۹۹۰۰مشاهده
کمربند ۳۲۳/۴×۳۲۱۱۲۹۹۰۰مشاهده
کمربند ۴۰۱/۲×۴۰۱۱۲۱۲۶۰۰مشاهده
کمربند ۴۰۳/۴×۴۰۱۱۲۱۲۶۰۰مشاهده
کمربند ۴۰۱×۴۰۱۱۲۱۲۶۰۰مشاهده
کمربند ۵۰۱/۲×۵۰۹۶۱۸۹۰۰مشاهده
کمربند ۵۰۳/۴×۵۰۹۶۱۸۹۰۰مشاهده
کمربند ۵۰۱×۵۰۹۶۱۸۹۰۰مشاهده
کمربند ۶۳۱/۲×۶۳۴۸۲۸۲۰۰مشاهده
کمربند ۶۳۳/۴×۶۳۴۸۲۸۲۰۰مشاهده
کمربند ۶۳۱×۶۳۴۸۲۸۲۰۰مشاهده
کمربند ۶۳۱/۲ ۱×۶۳۴۸۲۸۲۰۰مشاهده
کمربند ۶۳۲×۶۳۴۸۲۸۲۰۰مشاهده
کمربند ۷۵۱/۲×۷۵۴۸۳۱۵۰۰مشاهده
کمربند ۷۵۳/۴×۷۵۴۸۳۱۵۰۰مشاهده
کمربند ۷۵۱×۷۵۴۸۳۱۵۰۰مشاهده
کمربند ۷۵۱/۲ ۱×۷۵۴۰۳۱۵۰۰مشاهده
کمربند ۷۵۲×۷۵۴۰۳۱۵۰۰مشاهده
کمربند ۹۰۱/۲×۹۰۳۰۳۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۹۰۳/۴×۹۰۳۰۳۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۹۰۱×۹۰۳۰۳۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۹۰۱/۲ ۱×۹۰۲۶۳۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۹۰۲×۹۰۲۶۳۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۱۰۱/۲×۱۱۰۲۴۴۷۳۰۰مشاهده
کمربند ۱۱۰۳/۴×۱۱۰۲۴۴۷۳۰۰مشاهده
کمربند ۱۱۰۱×۱۱۰۲۴۴۷۳۰۰مشاهده
کمربند ۱۱۰۱/۲ ۱×۱۱۰۲۵۴۷۳۰۰مشاهده
کمربند ۱۱۰۲×۱۱۰۲۵۴۷۳۰۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۱/۲×۱۲۵۲۴۵۲۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۳/۴×۱۲۵۲۴۵۲۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۱×۱۲۵۲۴۵۲۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۱/۲ ۱×۱۲۵۲۰۵۲۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۲۵۲×۱۲۵۲۰۵۲۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱/۲×۱۶۰۱۰۹۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۳/۴×۱۶۰۱۰۹۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱×۱۶۰۱۰۹۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۱/۲ ۱×۱۶۰۸۹۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۲×۱۶۰۸۹۵۹۰۰مشاهده
کمربند ۱۶۰۳×۱۶۰۸۹۵۹۰۰مشاهده
اتصال نر پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
اتصال نر ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰۵۲۰۰مشاهده
اتصال نر ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰۷۲۰۰مشاهده
اتصال نر ۳۲۱×۳۲۱۰۰۱۰۷۰۰مشاهده
اتصال نر ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۵۰۱۸۵۰۰مشاهده
اتصال نر ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۳۶۲۸۲۰۰مشاهده
اتصال نر ۶۳۲×۶۳۲۰۴۱۰۰۰مشاهده
اتصال نر ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۱۷۴۲۰۰مشاهده
اتصال نر ۹۰۳×۹۰۹۱۰۵۰۰۰مشاهده
اتصال نر ۱۱۰۴×۱۱۰۸۱۶۵۰۰۰مشاهده
اتصال ماده پلی اتیلن
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
اتصال ماده ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰۵۷۰۰مشاهده
اتصال ماده ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰۷۵۰۰مشاهده
اتصال ماده ۳۲۱×۳۲۱۰۰۱۰۳۰۰مشاهده
اتصال ماده ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۵۰۱۹۱۰۰مشاهده
اتصال ماده ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۰۲۸۱۰۰مشاهده
اتصال ماده ۶۳۲×۶۳۲۴۴۰۱۰۰مشاهده
اتصال ماده ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۳۶۸۲۰۰مشاهده
اتصال ماده ۷۵۲×۷۵۱۳۶۸۲۰۰مشاهده
اتصال ماده ۹۰۳×۹۰۱۰۹۹۵۰۰مشاهده
اتصال ماده ۱۱۰۴×۱۱۰۸۱۵۶۵۰۰مشاهده
سه راه پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر× میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
سه راه ۲۰ ۲۰×۲۰×۲۰۷۰۱۲۶۰۰مشاهده
سه راه ۲۵ ۲۵×۲۵×۲۵۵۰۱۷۵۰۰مشاهده
سه راه ۳۲ ۳۲×۳۲×۳۲۳۵۲۷۵۰۰مشاهده
سه راه ۴۰ ۴۰×۴۰×۴۰۱۶۴۸۹۰۰مشاهده
سه راه ۵۰ ۵۰×۵۰×۵۰۱۲۷۴۵۰۰مشاهده
سه راه ۶۳ ۶۳×۶۳×۶۳۷۱۰۳۵۰۰مشاهده
سه راه ۷۵ ۷۵×۷۵×۷۵۵۱۸۹۵۰۰مشاهده
سه راه ۹۰ ۹۰×۹۰×۹۰۴۲۸۲۵۰۰مشاهده
سه راه ۱۱۰ ۱۱۰×۱۱۰×۱۱۰۲۴۸۱۵۰۰مشاهده
درپوش انتهایی پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر تعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
درپوش انتهایی ۲۰۲۰۱۸۰۴۴۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۲۵۲۵۱۴۰۶۰۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۳۲۳۲۹۶۹۵۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۴۰۴۰۴۵۱۵۹۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۵۰۵۰۴۲۲۳۲۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۶۳۶۳۲۴۳۵۳۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۷۵۷۵۱۵۶۶۵۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۹۰۹۰۹۱۰۶۲۰۰مشاهده
درپوش انتهایی ۱۱۰۱۱۰۵۱۵۳۹۰۰مشاهده
تبدیل پلی اتیلن
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
تبدیل ۲۵۲۰×۲۵۱۰۰۱۰۱۰۰مشاهده
تبدیل ۳۲۲۰×۳۲۸۰۱۴۱۰۰مشاهده
تبدیل ۳۲۲۵×۳۲۷۵۱۴۱۰۰مشاهده
تبدیل ۴۰۲۵×۴۰۵۰۲۳۹۰۰مشاهده
تبدیل ۴۰۳۲×۴۰۴۰۲۳۹۰۰مشاهده
تبدیل ۵۰۳۲×۵۰۳۰۳۷۶۰۰مشاهده
تبدیل ۵۰۴۰×۵۰۲۲۳۷۶۰۰مشاهده
تبدیل ۶۳۳۲×۶۳۱۸۵۵۷۰۰مشاهده
تبدیل ۶۳۴۰×۶۳۱۶۵۵۷۰۰مشاهده
تبدیل ۶۳۵۰×۶۳۱۴۵۵۷۰۰مشاهده
تبدیل ۷۵۵۰×۷۵۱۲۹۸۲۰۰مشاهده
تبدیل ۷۵۶۳×۷۵۹۹۸۲۰۰مشاهده
تبدیل ۹۰۶۳×۹۰۶۱۵۷۵۰۰مشاهده
تبدیل ۹۰۷۵×۹۰۶۱۵۷۵۰۰مشاهده
تبدیل ۱۱۰۶۳×۱۱۰۶۲۳۴۵۰۰مشاهده
تبدیل ۱۱۰۷۵×۱۱۰۶۲۳۴۵۰۰مشاهده
تبدیل ۱۱۰۹۰×۱۱۰۴۲۳۴۵۰۰مشاهده
اتصالات آبیاری قطره ای
نام محصولاندازه میلیمتر × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
بست انتهایی ۱۶۱۶۱۲۰۰۲۲۰مشاهده
بست ابتدایی ۱۶۱۶×۱۲۳۰۰۰۲۳۵مشاهده
واشر بست ابتدایی ۱۶۱۲۳۰۰۰۲۹۰مشاهده
آچار پانچ ۱۶۱۶۴۰۰۰۳۶۰مشاهده
دریپر روی خط۱۶۵۸۰۰۴۶۰مشاهده
دریپر روی خط ۸ نازله۱۶۴۰۰۰۴۰۰مشاهده
دریپر قابل تنظیم دو طرفه۱۶۱۸۰۰۴۶۳مشاهده
شیر انشعاب ۱/۲×۱۶۱/۲×۱۶۴۰۰۳۶۰۰مشاهده
شیر انشعاب تیپ × ۱۶تیپ×۱۶۴۰۰۳۶۰۰مشاهده
شیر انشعاب تیپ × تیپتیپ×تیپ۴۰۰۳۶۰۰مشاهده
انشعاب ۲/۱×۱۶ ۱/۲×۱۶۳۰۰۰۴۳۰مشاهده
زانو ۱۶۱۶×۱۶۳۰۰۰۳۸۰مشاهده
رابط ۱۶۱۶×۱۶۲۰۰۰۳۰۰مشاهده
سه راه ۱۶۱۶×۱۶×۱۶۱۱۰۰۵۰۰مشاهده
سه راه دریپردار ۱۶۱۶×دریپر×۱۶۹۰۰۱۲۰۰مشاهده
رابط تیپ × تیپ تیپ×تیپ۸۰۰۱۶۵۰مشاهده
رابط تیپ ×۱۶تیپ×۱۶۸۰۰۱۴۳۰مشاهده
بست لوله ۱۶۱۶۵۰۰۰۱۲۰۰مشاهده
شیرآلات پلیمری
شیر توپی پلیمری دسته فلزی
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
شیر توپی دسته فلزی ۲۰۱/۲×۲۰۲۰۰۲۶۵۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰۳۱۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۳۲۱×۳۲۱۰۰۴۲۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۶۰۷۶۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۰۸۶۵۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۶۳۲×۶۳۲۴۹۰۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۲۱۷۳۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۹۰۳×۹۰۶۳۱۲۰۰۰مشاهده
شیر توپی دسته فلزی ۱۱۰۴×۱۱۰۶۵۴۲۵۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
شیر توپی پلیمری ۲۰۱/۲×۲۰۱۱۰۱۰۵۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۲۵۳/۴×۲۵۱۵۰۱۳۷۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۳۲۱×۳۲۱۰۰۲۱۵۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۴۰۱/۴ ۱×۴۰۷۰۳۴۱۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۵۰۱/۲ ۱×۵۰۴۶۴۳۵۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۶۳۲×۶۳۲۴۵۷۵۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۷۵۱/۲ ۲×۷۵۱۶۱۳۲۰۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۹۰۳×۹۰۶۲۴۲۰۰۰مشاهده
شیر توپی پلیمری ۱۱۰۴×۱۱۰۶۴۰۷۰۰۰مشاهده
شیر خودکار
نام محصولاندازه اینچ × میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
شیر خودکار ۳۲۱×۳۲۳۰۲۳۰۰۰مشاهده
کلید شیر خودکار ۳۲۱×۳۲۶۰۹۵۰۰مشاهده
شیر خودکار ۱/۲ ۱۱/۲ ۱×۵۰۲۰۵۵۰۰۰مشاهده
شیر خودکار ۵۰ پلی استال۱/۲ ۱×۵۰۲۰۸۱۰۰۰مشاهده
شیر خودکار ۶۳۲×۶۳۲۰۷۲۰۰۰مشاهده
اتصالات جوشی فشار قوی
فلنج جوشی
نام محصولاندازه اتمسفر - میلیمترتعداد در بسته قیمت به تومانجزئیات
فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۶۶۳-۶۴۸۸۱۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۶۳ با فشار ۱۰۶۳-۱۰۴۸۹۱۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۶۷۵-۶۴۸۸۴۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۷۵ با فشار ۱۰۷۵-۱۰۴۸۱۳۲۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۶۹۰-۶۴۴۱۶۹۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۹۰ با فشار ۱۰۹۰-۱۰۴۴۱۹۵۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۶۱۱۰-۶۲۵۲۷۰۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۱۰ با فشار ۱۰۱۱۰-۱۰۲۵۳۱۰۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۶۱۲۵-۶۲۰۲۷۹۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۲۵ با فشار ۱۰۱۲۵-۱۰۲۰۳۲۹۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۶۱۶۰-۶۱۰۵۹۸۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۱۶۰ با فشار ۱۰۱۶۰-۱۰۱۰۶۷۵۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۶۲۰۰-۶۶۱۱۰۰۰۰مشاهده
فلنج جوشی ۲۰۰ با فشار ۱۰۲۰۰-۱۰۶۱۳۵۰۰۰مشاهده
بیشتر بخوانید !
جدول وزن لوله پلی اتیلن

توجه :

  • با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه، قیمت های فوق ممکن است هر لحظه تغییر نماید.
  • لیست قیمت فوق شامل اتصالات پیچی و آبیاری قطره ای پرمصرف می باشد.
  • جهت اطلاع از قیمت اتصالات جوشی از سایز ۲۰ الی ۶۳۰ در فشار های کاری ۴ الی ۱۶ اتمسفر و نوع مواد پی ای ۸۰ و پی ای ۱۰۰ با واحد فروش تماس حاصل بفرمایید.
  • به قیمتهای فوق تجمیع عوارض اضافه میشود.
  • تحویل محصولات فوق درب کارخانه میباشد.

مطالب مفید دیگر :

همه چیز درباره پلیمرمواد پلی اتیلن مشکیپلیکا بهتراست یا پوش‌فیت؟قیمت لولهلوله پلی اتیلن